Regulamin Rodo

Regulamin Rodo

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych/w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest WHITE SP. Z O.O ul. Stolarska 13, 31-043 Kraków NIP;6762583227,
2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych z Państwem umów lub na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są wówczas, gdy:
− przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
− przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w zbiorach Administratora.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po jego upływie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do poprawiania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dzisiaj